Ogólna charakterystyka ESTIMY dla Zakładów Energetycznych

1. Ewidencja nieruchomości zakładu energetycznego - działek, budynków, budowli, linii energetycznych:

•baza działek: informacje o położeniu, powierzchni, wartości, formie władania, dane księgowe, podatkowe, baza zdjęć, zeskanowanych dokumentów,

•baza działek dzierżawionych i wydzierżawianych, służebności własnych i obcych, włącznie z danymi umów i opłat związanych z tymi obiektami,
•baza budynków powiązana z bazą działek, poza danymi jak wyżej, także z elektroniczną księgą obiektów budowlanych, bazą zdjęć budynków,

•baza budowli powiązana z bazą działek, zawiera dane jak dla budynków oraz dodatkowe informacje szczególne dla budowli,
•baza osób fizycznych i prawnych – np. właściciele, władający, dzierżawcy, itp. dwustronnie powiązana z bazami działek i innymi obiektami,
•baza sprzedanych lub usuniętych działek, budynków, budowli
•baza linii energetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia – z podziałem terytorialnym, na odcinki, rodzaje linii, a także wraz z danymi księgowymi i podatkowymi
2. Zarządzanie danymi zgromadzonymi w bazach:

•najważniejsze dane zebrane w słownikach (podział terytorialny, formy władania i inne),
•pełna konfiguracja wyświetlania pól z baz danych,
•filtrowanie zawartości, wyszukiwanie, grupowanie,
•edycja, dodawanie, usuwanie obiektów,
•szczegółowa historia operacji w bazach danych z raportami,
•dwustronne powiązanie budynków i budowli z działkami oraz bazą osób (relacja wiele do wielu),
•eksport zawartości baz do arkuszy MS EXCEL.

3. Generowanie raportów na podstawie zgromadzonych danych:

•wykazy, listy, spis obiektów zakupionych, sprzedanych, przeznaczonych do sprzedaży, wykazów według form własności, raporty podatkowe, zestawienia i deklaracje podatkowe,
•wykresy ilości nieruchomości według form władania, z podziałem na rejony, itp.
•integracja z pakietem MS OFFICE – raporty i zestawienia generowane jako dokumenty MS WORD i MS EXCEL, a więc możliwość ich późniejszej modyfikacji przez użytkownika.

4. Uprawnienia użytkowników

•panel do nadawania uprawnień użytkowników na poziomach: poszczególnych baz danych programu, dla wybranych rejonów,
•odrębne uprawnienia do edycji, usuwania, dodawania, wyświetlania, modyfikacji danych podatkowych, itp.
•rejestracja wszelkich zmian w danych,
•praca w trybie ActiveDirectory
5. Struktura programu:


6. Baza danych – klient/serwer, wielodostępny system transakcyjny:

•serwer bazy MS SQL 2000 lub 2005.
•klienci – terminale lub PC z MS Windows XP, MS Office XP, zainstalowany klient bazy danych (OLE DB).
7. Licencjonowanie na Koncern lub Oddział, bez ograniczeń ilości użytkowników.

8. Możliwość dostosowania programu do wymagań odbiorcy – na etapie wdrożenia i po jego zakończeniu.

9. Usługi związane importem dotychczas zgromadzonych danych przez Użytkownika z różnych baz danych i plików (np. EXCEL, ACCESS, itp.)

10. Instalacja i konfiguracja programu przez producenta oraz szkolenie użytkowników.

11. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.